Hoppa till huvudinnehåll

VANLIGA FRÅGOR OM KOMMUNALVALET

När får jag rösta?
I kommunalvalet 2017 kan man rösta antingen på den egentliga valdagen den 9 april kl. 9–20 eller på förhand i Finland 29.3-4.4 och utomlands 29.3-1.4. Bekanta dig med kandidatlistorna på justitieministeriets webbplats.

Åldersgränsen för rösträtt är 18 år. När ska man fylla 18 för att få rösta i kommunalvalet 9.4.2017?
Senast valdagen den 9 april 2017.

I vilken kommun ska jag rösta om jag nyligen har flyttat?
Du har rösträtt i den kommun som är din hemkommun enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid dagens slut den 51 dagen före valdagen. Det betyder att du röstar i den kommun som är din hemkommun den 17 februari 2017.

Hur går det till att rösta på förhand?
De allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet är ämbetshus, postkontor och andra ställen som kommunen bestämmer. Man kan rösta på förhand på vilket förhandsröstningsställe som helst, oberoende av i vilken kommun man bor.

Förhandsröstningen utomlands sker på finska beskickningar och deras verksamhetsställen och på finska fartyg.

Så här röstar du på förhand i hemlandet (vaalit.fi)

Så här röstar du på förhand utomlands (vaalit.fi)

Var kan jag rösta på den egentliga valdagen den 9 april?
I varje kommun finns det åtminstone ett röstningsställe, i hela landet sammanlagt omkring 2 500. Under valdagen sker röstningen alltid på det röstningsställe som anges på det meddelande om rösträtt som skickas till den röstberättigade per post.

Så här röstar du på valdagen (vaalit.fi)

Vad ska man ha med sig när man röstar?
För att få rösta måste man visa upp legitimation med foto. Det är också bra att ha med meddelandet om rösträtt som skickats per post, men det är inte nödvändigt.
Valdeltagandet i föregående kommunalval?
Valdeltagandet år 2012 var 58,3 procent i hela landet. Flitigast röstade man i Kinnula med 84,9 procent.

Röstar man på Åland?
Ja, men inte samtidigt. På Åland förrättades kommunal- och lagtingsval i oktober 2015. Mera om Åland.

Hur många fullmäktigen och fullmäktigeledamöter väljs?
Fullmäktige väljs för alla 295 fastlandskommuner. Antalet fullmäktigeplatser per kommun varierar mellan 13 till 85 platser. Det finns sammanlagt 33 618 kandidater i kommunalvalet av vilka 8 999 personer blir invalda, det finns i genomsnit 3,7 kandidater per fullmäktigeplats.
I början av år 2016 uppgår antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Finland till sammanlagt 9 847, varav 9 637 finns i fastlandskommunerna och 210 på Åland. Uppgifterna för år 2017 uppdateras på Kommunforbundet.fi.

Vem får ställa upp som kandidat i kommunalvalet?
Kandidaten ska uppfylla villkoren för allmän valbarhet enligt kommunallagen, dvs. personen ska vara 18 år gammal och ställa upp i sin hemkommun. Dessutom får kandidaten inte när fullmäktiges nya mandattid inleds den 1 juni 2017 ha ett sådant anställningsförhållande som avses i lagen. Till exempel kan en tjänsteinnehavare i ledande ställning i kommunen inte kandidera för fullmäktige i samma kommun. Valbar är, dvs. har rätt att kandidera i kommunalval, den som har kommunen som hemkommun, har rösträtt i kommunalval i någon kommun och inte har förklarats omyndig. Läs mera om kandidatuppställning (vaalit.fi).

Hur mycket får en fullmäktigeledamot betalt?
En fullmäktigeledamot har rätt till ett sammanträdesarvode för sitt uppdrag och till ersättning för kostnader som han eller hon har förorsakats. Fullmäktige beslutar om grunderna för arvoden och ersättningar. Fullmäktigeledamoten har rätt att utöver sammanträdesarvode få ersättning för inkomstbortfall och kostnader som förtroendeuppdraget föranleder samt resekostnadsersättning och dagtraktamente. Enligt Kommunförbundets utredning får en fullmäktigeledamot i snitt 70 euro per sammanträde under den pågående mandattiden.